อบรมเชิงปฏิบัติการ (Edoc) วข.มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย (มวก.)

ภาพกิจกรรม การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยหามกุฎวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

โดยทีมงานฝ่ายธุรการและงานสารบรรณ