อบรมเชิงปฏิบัติการ (Edoc) วข.สิรินธร ณ ภูสักธารรีสอร์ท จ.นครนายก 18 ม.ค. 66

พระมงคลธรรมวิธาน ผศ.ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย กล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 17 – 18 มกราคม พุทธศักราช 2566 แด่บุคลากร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ณ ภูสักธารรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ซึ่งในวันที่ 18 มกราคม 2566 ได้ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการในส่วนของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Edoc) เพื่อสร้างความรู้ความใช้ใจ และเรงเห็นความสำคัญของการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อมหาวิทยาลัย และวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ขอบคุณภาพ จากวิทยาเขตสิรินธร

admin ad_mbu

January 25, 2566

อบรมเชิงปฏิบัติการ (Edoc) ส่วนกลาง 29 – 30 กันยายน 2565

ภาพกิจกรรม โครงการอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Electronic document system (Edoc) ระหว่างวันที่ 29 – 30 กันยายน 2565 ณ อาคารสมเด็จพระญาณวโรดม (ห้องสมุด)โดยทีมงานฝ่ายบริหารเอกสาร

admin ad_mbu

October 5, 2565

อบรมเชิงปฏิบัติการ (Edoc) ส่วนกลาง 18 – 19 ส.ค. 65

ภาพกิจกรรม โครงการอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Electronic document system (Edoc) ระหว่างวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2565 ณ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ ชั้น ๒ ห้องคอมพิวเตอร์โดยทีมงานฝ่ายบริหารเอกสาร

admin ad_mbu

August 20, 2565

อบรมเชิงปฏิบัติการ (Edoc) วข.มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย (มวก.)

ภาพกิจกรรม การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยหามกุฎวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 โดยทีมงานฝ่ายธุรการและงานสารบรรณ

Piyachat Rattanasupa

March 19, 2564