โครงการอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Electronic document system (Edoc) ระหว่างวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2565 ณ อาคารสุชีพปุญญานุภาพ ชั้น 2 ห้องคอมพิวเตอร์
โดยทีมงานฝ่ายบริหารเอกสาร