อบรมเชิงปฏิบัติการ (Edoc) วข.สิรินธร ณ ภูสักธารรีสอร์ท จ.นครนายก 18 ม.ค. 66

พระมงคลธรรมวิธาน ผศ.ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย กล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 17 – 18 มกราคม พุทธศักราช 2566 แด่บุคลากร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ณ ภูสักธารรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ซึ่งในวันที่ 18 มกราคม 2566 ได้ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการในส่วนของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Edoc) เพื่อสร้างความรู้ความใช้ใจ และเรงเห็นความสำคัญของการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อมหาวิทยาลัย และวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ขอบคุณภาพ จากวิทยาเขตสิรินธร

admin ad_mbu

January 25, 2566

อบรมเชิงปฏิบัติการ (Edoc) ส่วนกลาง 29 – 30 กันยายน 2565

ภาพกิจกรรม โครงการอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Electronic document system (Edoc) ระหว่างวันที่ 29 – 30 กันยายน 2565 ณ อาคารสมเด็จพระญาณวโรดม (ห้องสมุด)โดยทีมงานฝ่ายบริหารเอกสาร

admin ad_mbu

October 5, 2565

อบรมเชิงปฏิบัติการ (Edoc) ส่วนกลาง 18 – 19 ส.ค. 65

ภาพกิจกรรม โครงการอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Electronic document system (Edoc) ระหว่างวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2565 ณ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ ชั้น ๒ ห้องคอมพิวเตอร์โดยทีมงานฝ่ายบริหารเอกสาร

admin ad_mbu

August 20, 2565

admin ad_mbu

August 1, 2565

ดาวน์โหลดแบบหนังสือ

แบบหนังสือภายนอก (หน้าเดียว) Download แบบหนังสือภายนอก (สองหน้า) DOWNLOAD แบบหนังสือภายใน (หน้าเดียว) download แบบหนังสือภายใน (สองหน้า) download แบบหนังสือคำสั่ง (หน้าเดียว) download แบบหนังสือคำสั่ง (สองหน้า) Download แบบประกาศ download แบบระเบียบการประชุม download แบบรายงานการประชุม download Font Thai sarabun download

admin ad_mbu

March 21, 2564

ติดต่อฝ่ายบริหารเอกสาร(ส่วนกลาง)

สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 E-mail :- saraban@mbu.ac.th โทร. 02-444-6000 ต่อ 1029, 1012, 1016, 1024 โทรสาร 02-444-6060

admin ad_mbu

March 5, 2564