อบรมเชิงปฏิบัติการ (Edoc) ส่วนกลาง 29 – 30 กันยายน 2565

ภาพกิจกรรม โครงการอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Electronic document system (Edoc) ระหว่างวันที่ 29 – 30 กันยายน 2565 ณ อาคารสมเด็จพระญาณวโรดม (ห้องสมุด)
โดยทีมงานฝ่ายบริหารเอกสาร