อบรมเชิงปฏิบัติการ (Edoc) วข.สิรินธร ณ ภูสักธารรีสอร์ท จ.นครนายก 18 ม.ค. 66

พระมงคลธรรมวิธาน ผศ.ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย กล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 17 – 18 มกราคม พุทธศักราช 2566 แด่บุคลากร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ณ ภูสักธารรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ซึ่งในวันที่ 18 มกราคม 2566 ได้ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการในส่วนของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Edoc) เพื่อสร้างความรู้ความใช้ใจ และเรงเห็นความสำคัญของการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อมหาวิทยาลัย และวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย

ขอบคุณภาพ จากวิทยาเขตสิรินธร